Đang xử lí...

Thông báo đăng ký học ghép với khóa 23.1 – VB2ĐHCQ (Học kỳ cuối – 2020 – Đăng ký bổ sung)

Đối tượng đăng ký:

Sinh viên VB2ĐHCQ còn trong thời gian đào tạo;

Lưu ý sinh viên Khóa 23.1 đã được đăng ký sẵn lịch học học kỳ đầu 2020 (không cần sinh viên đăng ký).

 

Thời gian đăng ký : ngày 29/7/2020 đến 31/7/2020

Hình thức đăng ký: : gửi phiếu đăng học phần theo mẫu [tải mẫu] qua email tamthanh@ueh.edu.vn từ 29/7/2020 đến 31/7/2020 từ 10 giờ 00, ngày 31/7/2020 đến 02/8/2020

Thời gian đóng học phí :  từ 29/7/2020 đến 31/7/2020

 

Thời khóa biểu :  chi tiết

 

Địa điểm đóng học phí : Chi nhánh Ngân hàng Phương Đông tại TP.HCM hoặc chọn thanh toán qua mạng bằng cách chọn Cổng 1 tại https://payment.ueh.edu.vn

 

Chuyên viên phụ trách: Cô Thanh Tâm tamthanh@ueh.edu.vn