Đang xử lí...

Thông báo thời khóa biểu dự kiến điều chỉnh của khóa 26.2 – LTĐHCQ, học kỳ thứ 2 (học kỳ đầu năm học 2022)

Thông báo thời khóa biểu dự kiến điều chỉnh của khóa 26.2 – LTĐHCQ, học kỳ thứ 2 (học kỳ đầu năm học 2022) – Chuyên ngành QUẢN TRỊ, TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI, NGOẠI THƯƠNG, KINH DOANH QUỐC TẾ, MARKETING, KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

 

Căn cứ tờ trình số 181/TTr-ĐT ngày 01/12/2021, V/v tiếp tục áp dụng chương trình đào tạo cũ cho Khóa 26.2 hệ Liên thông đại học chính quy.

 

Căn cứ công văn số 192/CV-ĐT ngày 08/12/2021, V/v công nhận HP và CTĐT Khóa 26.2 hệ Liên thông đại học chính quy chuyên ngành Quản trị.

 

Căn cứ công văn số 193/CV-ĐT ngày 08/12/2021, V/v công nhận HP và CTĐT Khóa 26.2 hệ Liên thông đại học chính quy chuyên ngành Kinh doanh quốc tế, Ngoại thương, Marketing.

 

Căn cứ công văn số 194/CV-ĐT ngày 08/12/2021, V/v công nhận HP và CTĐT Khóa 26.2 hệ Liên thông đại học chính quy chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp.

 

Trong buổi sinh hoạt định hướng dành cho sinh viên khóa 26 – LTĐHCQ, tối ngày 14/12/2021, phòng Đào tạo đã có thông báo sẽ điều chỉnh chương trình đào tạo. Nay, phòng Đào tạo thông báo cụ thể các nội dung sau:

+Thời khóa biểu dự kiến điều chỉnh của khóa 26.2 – LTĐHCQ, học kỳ thứ 2 (học kỳ đầu năm học 2022), số 434/ĐHKT-KHĐTKT, ngày 20 tháng 12 năm 2021: xem chi tiết

+Phòng Đào tạo đã điều chỉnh thời khóa biểu cho sinh viên khóa 26.2 – LTĐHCQ, học kỳ thứ 2 (học kỳ đầu năm học 2022), sinh viên vui lòng đăng nhập vào portal tại Student.ueh.edu.vn xem mục Thời khóa biểu.

+Riêng ngành Marketing sẽ được bố trí thêm 1 học phần 02 tín chỉ để kịp tiến độ kế hoạch đào tạo và xét tốt nghiệp. Sinh viên nộp học phí bổ sung 02 tín chỉ. Hình thức đóng phí tương tự như các đợt trước.

+Thời gian đóng học phí: hạn chót 26/12/2021, cổng thanh toán điện tử - https://payment.ueh.edu.vn/

 

Lưu ý:

+ Các học phần học kỳ 1 (học kỳ cuối 2021) vẫn tiếp tục học và thi theo kế hoạch, thông tin điều chỉnh sẽ được cập nhật trong tài khoản sinh viên. Phòng Đào tạo sẽ có thông báo chi tiết sau.

+ Sinh viên kiểm tra lịch học có sai khác so với Thời khóa biểu, vui lòng phản hồi lại phòng Đào tạo để được hỗ trợ và tư vấn.

+ Chuyên viên phụ trách: Cô Thanh Tâm, email: tamthanh@ueh.edu.vn hoặc Thầy Tấn, email: tan@ueh.edu.vn