Đang xử lí...

Danh sách các học phần hủy - Học kỳ đầu 2022 - Liên thông Đại học chính quy; Văn bằng hai Đại học chính quy

 • Trường hợp, sinh viên điều chỉnh thời khóa biểu:
  • Nộp phiếu đề nghị chuyển lớp. Mẫu phiếu: download
  • Thời khóa biểu tham khảo để chuyển lớpxem chi tiết hoặc website phòng KHĐT-KT: https://khdtkt.ueh.edu.vn/
  • Thời gian nhận đơn qua email: từ ngày 24/12/2021 đến ngày 31/12/2021.
  • Nơi nhận : Cô Thanh Tâm, tamthanh@ueh.edu.vn

 

 • Trường hợp sinh viên không tìm được thời khóa biểu phù hợp hoặc không có phản hồi, khoản học phí này sẽ được chuyển vào mục Tài chính sinh viên tại portal Student.ueh.edu.vn và cấn trừ trực tiếp vào các lớp học phần khi đăng ký mới.
 • Quy định đăng ký và hủy học phần: chi tiết

- Chuyên viên phụ trách: Cô Thanh Tâm, email: tamthanh@ueh.edu.vn

- Danh sách sinh viên có học phần bị hủy (cập nhật 21g00, 23/12/2021)xem chi tiết