Đang xử lí...

Thông báo đăng ký học ghép với khóa 24.2 – VB2ĐHCQ (Học kỳ đầu – 2022 – Đăng ký bổ sung)

Đối tượng đăng ký:

Sinh viên VB2ĐHCQ, LTĐHCQ còn trong thời gian đào tạo;

Lưu ý: sinh viên Khóa 24.2 VB2ĐHCQ đã được đăng ký sẵn lịch học học kỳ đầu 2022 (không yêu cầu đăng ký).

 

Thời gian đăng ký: ngày 30/12/2021 đến 31/12/2021

Hình thức đăng ký: Gửi email đến Cô Thanh Tâm tamthanh@ueh.edu.vn kèm mẫu đơn: tải tại đây

Thời gian đóng học phí: ngày 30/12/2021 đến 31/12/2021

 

Thời khóa biểu:  chi tiết

 

Địa điểm đóng học phí : Sinh viên nộp học phí tại Cổng thanh toán https://payment.ueh.edu.vn

 

Chuyên viên phụ trách: Cô Thanh Tâm tamthanh@ueh.edu.vn