Đang xử lí...

Thông báo đăng ký học ghép với khóa 25.2-VB2ĐHCQ; khóa 27.2-LTĐHCQ (Học kỳ đầu 2023, Đăng ký bổ sung)

Đối tượng đăng ký: Sinh viên VB2ĐHCQ, LTĐHCQ còn trong thời gian đào tạo;
Lưu ý:
+Sinh viên khóa 25.2 – VB2ĐHCQ; khóa 27.2 - LTĐHCQ đã được đăng ký sẵn lịch học học kỳ đầu 2023 (không yêu cầu đăng ký).
+Thực hiện hình thức giảng dạy và học tập trực tuyến trong tuần lễ ngay trước và sau Tết:
* Tuần lễ ngay trước Tết: từ ngày 09/01/2023 đến 15/01/2023
* Tuần lễ ngay sau Tết: từ ngày 30/01/2023 đến 05/02/2023
* Xem chi tiết thông báo: tại đây 
 
Thời gian đăng ký: ngày 23/12/2022 đến 26/12/2022
Hình thức đăng ký: Gửi email đến Cô Thanh Tâm tamthanh@ueh.edu.vn kèm mẫu đơn: tải tại đây
Thời gian đóng học phí: ngày 23/12/2022 đến 27/12/2022
 
 
Địa điểm đóng học phí : Sinh viên nộp học phí tại Cổng thanh toán https://payment.ueh.edu.vn
 
Chuyên viên phụ trách: Cô Thanh Tâm tamthanh@ueh.edu.vn