Đang xử lí...

Danh sách các học phần dự kiến mở lớp cho sinh viên ĐHCQ trong HKG năm 2022

1. Dự kiến các học phần mở trong học kỳ giữa:

TT

Mã MH

Tên HP

Ghi chú

1

ENG513003

Tiếng Anh P3

Chương trình Chuẩn

2

ENG513086

Tiếng Anh Phần 1

CLC

3

MAT508001

Toán dành cho kinh tế và quản trị

CLC

4

MAT508001

Toán dành cho kinh tế và quản trị

Chương trình Chuẩn

5

STA508005

Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD

CLC

6

PHY514001

GDTC1 - Bóng bàn CB

Chương trình Chuẩn & CLC

7

PHY514002

GDTC1 - Bóng chuyền CB

Chương trình Chuẩn & CLC

8

PHY514003

GDTC1 - Bóng đá CB

Chương trình Chuẩn & CLC

9

PHY514004

GDTC1 - Bóng rổ CB

Chương trình Chuẩn & CLC

10

PHY514005

GDTC1 - Cầu lông CB

Chương trình Chuẩn & CLC

11

PHY514007

GDTC2 - Bóng bàn NC

Chương trình Chuẩn & CLC

12

PHY514008

GDTC2 - Bóng chuyền NC

Chương trình Chuẩn & CLC

13

PHY514009

GDTC2 - Bóng đá NC

Chương trình Chuẩn & CLC

14

PHY514010

GDTC2 - Bóng rổ NC

Chương trình Chuẩn & CLC

15

PHY514011

GDTC2 - Cầu lông NC

Chương trình Chuẩn & CLC

 

 
2. Thời khóa biểu dự kiến: xem chi tiết
 
 
3. Dự kiến lịch đăng ký học phần: 
 

TT

Khóa học

Đăng ký

Đóng học phí

1

CQ-K40, 41, 42, 43, 44, 45

10g00, 15/4/2022

- 18/4/2022

29/4/2022

2

CQ-CLC-K40, 41, 42, 43, 44,45

10g00, 19/4/2022

- 21/4/2022

04/5/2022

3

CQ-K46, 47

10g00, 22/4/2022

- 25/4/2022

 06/5/2022

4

CQ-CLC-K46, 47

10g00, 26/4/2022

- 28/4/2022

10/5/2022

 
Chuyên viên phụ trách:
+ Chương trình chuẩn: Cô Xuân Tâm – Email: XuanTam86@ueh.edu.vn
+ Chương trình Chất lượng cao: Thầy Tấn – Email: Tan@ueh.edu.vn