Đang xử lí...

Danh sách các lớp học phần hủy (không bao gồm Khóa 48 ĐHCQ) - Học kỳ cuối 2022 - Đại học chính quy

Sinh viên kiểm tra thời khóa biểu của mình tại portal Student.ueh.edu.vn từ ngày 22/7/2022 để xem lịch học đã được điều chỉnh.
 
Trường hợp, sinh viên trong lớp học phần bị hủy chưa được chuyển lớp học phần và muốn điều chỉnh thời khóa biểu, sinh viên tải giấy đề nghị chuyển lớp (Mẫu phiếu: download), điền đầy đủ thông tin và gửi về email: 
+ ĐHCQ - Chương trình chất lượng cao: tan@ueh.edu.vn
+ ĐHCQ - Chương trình chuẩn: thaonp@ueh.edu.vn.
Hoặc sinh viên có thể nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo- A014- 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6, sáng 7h30 đến 11h30, chiều 13h30 đến 16h30.
Thời gian nhận đơn chuyển lớp từ ngày 22/7/2022 đến ngày 29/7/2022.
 
Thời khóa biểu chính thức tham khảo để chuyển lớp: xem chi tiết hoặc website phòng KHĐT-KT: https://khdtkt.ueh.edu.vn/

 
Đối với trường hợp sinh viên chưa được chuyển lớp, nếu không tìm được thời khóa biểu phù hợp hoặc không có phản hồi, khoản học phí này sẽ được chuyển vào mục Tài chính sinh viên tại portal Student.ueh.edu.vn và cấn trừ trực tiếp vào các lớp học phần khi đăng ký mới.
 
Quy định đăng ký và hủy học phần: chi tiết
 
- Chuyên viên phụ trách:
+ ĐHCQ - Chương trình chất lượng cao: Thầy Tấn, tan@ueh.edu.vn
+ ĐHCQ - Chương trình chuẩn: Cô Xuân Tâm, xuantam86@ueh.edu.vn
+ ĐHCQ - Chương trình chuẩn: Cô Thảo, thaonp@ueh.edu.vn