Đang xử lí...

Thông báo đăng ký học phần Học kỳ giữa năm 2023 - ĐHCQ

1. Thời gian đào tạo:
Thời gian: 19/06/2023-06/08/2023 (7 tuần)
Trong đó:
Học lý thuyết: 19/06/2023-23/07/2023 (5 tuần)
Thi học kỳ: 24/7/2023 - 30/7/2023 (1 tuần)
Dự trữ KHĐT: 31/07/2023 - 06/08/2023 (1 tuần)
 
2. Thông tin về đăng ký học phần: 
2.1 Học phí (Phòng Tài chính - Kế toán):
- Học phí ĐHCQ chương trình chuẩn: https://tckt.ueh.edu.vn/TinTuc/?m=457&NO_OBJ=249367
- Học phí ĐHCQ chương trình Chất lượng cao: https://tckt.ueh.edu.vn/TinTuc/?m=457&NO_OBJ=249368
 
2.2 Thông báo Thời khóa biểu (Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí):  
- Thông báo thời khóa biểu dự kiến: chi tiết
- Thông báo thời khóa biểu chính thức: 22/05/2023 [chi tiết]
 
2.3 Hình thức đăng ký:
- Sinh viên đăng nhập tại portal sinh viên Student.ueh.edu.vn và chọn mục Đăng ký học phần theo kế hoạch thời gian mở mạng chi tiết bên dưới.
 
2.4 Lịch đăng ký học phần:
 

STT

Khóa học

Thời gian đăng ký

Hạn cuối đóng học phí

1

CQ-K41, 42, 43,

44, 45, 46

10g00 14/04/2023 –

 17/04/2023

24/04/2023

2


CQ-CLC-K41, 42, 43,

44, 45, 46
 

10g00 18/04/2023 –

 20/04/2023

28/04/2023

3

CQ-K47, 48

10g00 21/04/2023 –

 24/04/2023

05/05/2023

4


CQ-CLC-47, 48
 

10g00 25/04/2023 –

 27/04/2023

09/05/2023

 
Lưu ý:
- Sinh viên đăng ký học phần vào HKG không được phép hủy sau thời gian đăng ký học phần;
- Thời gian thông báo kế hoạch đăng ký học kỳ cuối năm 2023: dự kiến tháng 05/2023.
- Chuyên viên phụ trách:
+ ĐHCQ: cô Xuân Tâm, email: xuantam86@ueh.edu.vn
+ ĐHCQ-CLC: Thầy Tấn, email: tan@ueh.edu.vn