Đang xử lí...

Danh sách các học phần dự kiến mở lớp cho sinh viên ĐHCQ trong HKG năm 2023

1. Dự kiến các học phần mở trong học kỳ giữa:

 

STT

Mã HP

Tên HP

Số TC

1

POL510024

Kinh tế chính trị Mác LêNin

2

2

ENG513086

Tiếng Anh Phần 1

4

3

ENG513087

Tiếng Anh Phần 2

4

4

MAT508001

Toán dành cho kinh tế và quản trị

3

5

ACC507046

Lập báo cáo tài chính hợp nhất theo IFRS

3

6

ACC507029

Kiểm toán hoạt động

2

7

BUS503095

Kỹ năng mềm

2

8

BUS533002

Khởi nghiệp kinh doanh

1

 

2. Thời khóa biểu dự kiến:  chi tiết

 
 
3. Dự kiến lịch đăng ký học phần: 
 

STT

Khóa học

Thời gian đăng ký

Hạn cuối đóng học phí

1

CQ-K41, 42, 43,

44, 45, 46

10g00 14/04/2023 –

17/04/2023

24/04/2023

2

CQ-CLC-K41, 42, 43,

44, 45, 46
 

10g00 18/04/2023 –

20/04/2023

28/04/2023

3

CQ-K47, 48

10g00 21/04/2023 –

24/04/2023

05/05/2023

4

CQ-CLC-47, 48
 

10g00 25/04/2023 –

27/04/2023

09/05/2023

 

Chuyên viên phụ trách:
+ Chương trình chuẩn: Cô Xuân Tâm – Email: XuanTam86@ueh.edu.vn
+ Chương trình Chất lượng cao: Thầy Tấn – Email: Tan@ueh.edu.vn