Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Quản trị nguồn nhân lực - Chuyên ngành Quản trị - Khóa 40 - ĐHCQ

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

17D1302040102

AD4,5,6

Quản trị nguồn nhân lực

07g10-10g40

DB(C42)

Cao Văn Tiến

05/01/2017

13/04/2017

Nghỉ học sáng 12/01/2017