Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học 01 buổi lớp học phần: Luật cạnh tranh, Khóa 18B – Văn bằng 2 ĐHCQ, học tối thứ tư, Giảng đường B417

STT

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Tiết học

Số tiết

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

1

17D13110307202

LA02

Luật cạnh tranh

13

4

17g45-21g10

B417

Trần Thăng Long

04/01/2017

08/03/2017

Nghỉ học ngày 08/02/2017