Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học 01 buổi lớp học phần: Khoa học quản trị, Khóa 41 – Chương trình Chất lượng cao ĐHCQ, học chiều thứ 6, Giảng đường A212

STT

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Tiết học

Số tiết

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

1

17D1303045406

IB06CLC

Khoa học quản trị

8

4

13g00-16g30

A212

Phạm Thanh Thúy Vy

06/01/2017

05/05/2017

Nghỉ học ngày 20/01/2017