Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Quản trị nguồn nhân lực công ty đa quốc gia - Khóa 40 - CLC - Ngành Kinh doanh quốc tế

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

17D1303044304

IB04CLC

Quản trị nguồn nhân lực công ty đa quốc gia

13g00-16g30

E203

Phan Quốc Tấn

09/01/2017

10/04/2017

Nghỉ học chiều 09/01/2017