Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Luật đầu tư - Chuyên ngành Kinh tế kế hoạch & Đầu tư - Khóa 40 - ĐHCQ

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

17D1311021701

DT1

Luật đầu tư

07g10-10g40

D401

Dương Kim Thế Nguyên

07/01/2017

08/04/2017

Nghỉ học sáng 07/01/2017