Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P2 - Khóa 42 - ĐHCQ

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

17D1PML51000207

19-21

Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P2

13g00-16g30

B615

Vũ Anh Tuấn

07/01/2017

22/04/2017

Nghỉ học chiều 07/01/2017