Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Những NL cơ bản chủ nghĩa MLN(NC) - Khóa 19B - VB2ĐHCQ - Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

17D13100116206

KN01

Những NL cơ bản chủ nghĩa MLN(NC)

17g45-21g10

B213

Vũ Anh Tuấn

06/01/2017

03/03/2017

Nghỉ học tối 06/01/2017