Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Tài chính Công I - Khóa 41 CLC - Chuyên ngành Tài chính

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

17C1304011214

FN1CLC

Tài chính Công I

12g45-17g05

A315

Nguyễn Thị Huyền

13/10/2017

17/11/2017

Nghỉ học chiều 13/10/2017