Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Toán cao cấp - Khóa 20 VB2ĐHCQ - Chuyên ngành Quản lý nguồn nhân lực

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

17C13080101201

NS01

Toán cao cấp

17g45-21g10

B408

Ngô Trấn Vũ

18/08/2017

24/11/2017

Nghỉ học tối 13/10/2017 và 20/10/2017