Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Quản trị rủi ro - Cô Võ Thị Quý

Mã học phần

Lớp-Khóa

Học phần

Giờ học

GV

Bắt đầu

Kết thúc

Ghi chú

17C13020313201

AD01-VB2K19

Quản trị rủi ro

17g45-21g10

B412

Võ Thị Quý

27/09/2017

15/11/2017

Nghỉ học tối 25/10/2017

17C13020313401

AD01-LT21

Quản trị rủi ro

17g45-21g10

B116

Võ Thị Quý

29/09/2017

17/11/2017

Nghỉ học tối 27/10/2017