Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Tiếng Anh phần 5 - Khóa 41 - CLC

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

17C1330011415

15CLC

Tiếng Anh phần 5

07g10-11g30

A309

Gregory Harris

03/10/2017

28/11/2017

Nghỉ học sáng 14/11/2017