Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Hành vi người tiêu dùng - Khóa 42 - ĐHCQ

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

17C1MAR50302103

MR3

Hành vi người tiêu dùng

12g45-17g05

E101

Đào Hoài Nam

05/10/2017

30/11/2017

Nghỉ học chiều 16/11/2017