Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Tiếng Anh phần 3 - Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp - Khóa 41 - ĐHCQ

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

17C1330011148

KN6

Tiếng Anh phần 3

07g10-11g30

D402

Nguyễn Thị Kim Thủy

05/10/2017

30/11/2017

Nghỉ học sáng 23/11/2017