Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học 01 buổi lớp học phần: Tư pháp quốc tế, Khóa 18 – Văn bằng 2 ĐHCQ, học chiều thứ 6, Giảng đường B416

STT

Mã LHP

Tên HP

Tiết học

Số tiết

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

1

17D13110309202

Tư pháp quốc tế

13

4

17g45-21g10

B416

Nguyễn Thị Hằng

06/01/2017

10/03/2017

Nghỉ học ngày 17/02/2017