Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Kế toán chi phí - Chuyên ngành Tài chính - Khóa 40-CLC - Đại học chính quy

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

17D1307030902

FN02CLC

Kế toán chi phí

07g10-10g40

A319

Huỳnh Lợi

05/01/2017

09/03/2017

Nghỉ học sáng 23/02/2017