Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Hệ thống thông tin kế toán I - Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp - VB2ĐHCQ

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

17D13070501201

KN01

Hệ thống thông tin kế toán I

17g45-21g10

B216

Lương Đức Thuận

06/01/2017

28/04/2017

Nghỉ học tối 10/02/2017