Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ - Khóa 41 - Chuyên ngành Kiểm toán

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

17D1304020436

KI1,2

Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ

07g10-10g40

B116

Trương Minh Tuấn

07/02/2017

04/04/2017

Nghỉ học sáng 07/3/2017