Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Kế toán tài chính III - Khóa 39 - Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

17D1307021201

01B

Kế toán tài chính III

17g45-21g10

A307

Nguyễn Thị Kim Cúc

06/03/2017

31/03/2017

Nghỉ học tối 20/3/2017