Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Kiểm toán I - Khóa 40 - Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

17D1307040204

KN10,11,12

Kiểm toán I

13g00-16g30

DB(C23)

Đinh Ngọc Tú

07/01/2017

08/04/2017

Nghỉ học chiều 01/4/2017