Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Phân tích báo cáo tài chính - Ngành Kinh doanh quốc tế - Khóa 41CLC

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

17D1307031007

IB05CLC

Phân tích báo cáo tài chính

13g00-16g30

E301

Lê Đình Trực

15/03/2017

03/05/2017

Nghỉ học chiều 15/3/2017