Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Những NL cơ bản chủ nghĩa MLN(NC) - Chuyên ngành Luật kinh doanh - Khóa 19B - VB2ĐHCQ

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

17D13100116208

LA02

Những NL cơ bản chủ nghĩa MLN(NC)

17g45-21g10

B612

Nguyễn Khánh Vân

15/03/2017

21/04/2017

Nghỉ học tối 19/4/2017