Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P2 - Khóa 42 - ĐHCQ

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

17D1PML51000202

04-06

Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P2

07g10-10g40

B616

Phạm Thị Lý

04/01/2017

26/04/2017

Nghỉ học sáng 05/4/2017