Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Nguyên lý kế toán - Khóa 42 - ĐHCQ

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

17D1ACC50700129

57-58

Nguyên lý kế toán

07g10-10g40

B412

Phạm Quang Huy

05/01/2017

11/05/2017

Nghỉ học sáng 13/4/2017.

Học bù chiều cùng ngày tại B215