Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Quản trị chiến lược - Chuyên ngành Quản trị - Khóa 21 - LTĐHCQ

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

17D13020118403

AD03

Quản trị chiến lược

17g45-21g10

B412

Phan Ngọc Anh

13/05/2017

01/07/2017

Nghỉ học tối 13/5/2017