Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Quảng cáo - Ngành Marketing - Khóa 18B - VB2ĐHCQ

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

17D13030326202

MR01

Quảng cáo

17g45-21g10

B310

Huỳnh Phước Nghĩa

17/04/2017

21/06/2017

Nghỉ học tối 14/6/2017