Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Nghiên cứu thị trường - Ngành Quản trị - Khóa 19 - VB2ĐHCQ

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

17D13020602201

AD01

Nghiên cứu thị trường

V(A206)

Đoàn Thanh Hải

12/05/2017

23/06/2017

Nghỉ học tối 23/6/2017