Đang xử lí...

Thông báo lịch thực hành máy tính học phần Hệ thống thông tin kế toán I – Chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán – Khóa 40 CLC

Stt

Mã học phần

Tên học phần

Chuyên ngành / Khóa

Phòng máy tính

Ngày học

1

17313070504

Hệ thống thông tin kế toán I

KN / K40 CLC

B512

Sáng  26/6/2017

2

17313070505

Hệ thống thông tin kế toán I

KN / K40 CLC

A401

Sáng  26/6/2017