Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Quản trị kinh doanh quốc tế - Chuyên ngành Quản trị lữ hành - Khóa 41 - ĐHCQ

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

17C1303041510

LH2

Quản trị kinh doanh quốc tế

07g10-11g30

E104

Đinh Thị Thu Oanh

04/08/2017

29/09/2017

Nghỉ học sáng 11/8/2017