Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Luật doanh nghiệp - Chuyên ngành Thuế - Khóa 42 - ĐHCQ

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

17C1LAW51103701

TA1

Luật doanh nghiệp

12g45-17g05

B115

Nguyễn Thị Anh

02/08/2017

27/09/2017

Nghỉ học chiều 16/8/2017