Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Luật đất đai - Chuyên ngành Kinh tế kế hoạch và đầu tư - Khóa 40 - ĐHCQ

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

17C1311022401

DT1

Luật đất đai

12g45-17g05

H104

Dương Kim Thế Nguyên

11/08/2017

15/09/2017

Nghỉ học chiều 18/8/2017