Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Kế toán tài chính III - Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp - Khóa 40 - ĐHCQ

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

17C1307021203

KN7,8,9

Kế toán tài chính III

07g10-11g30

DB(C33)

Lý Thị Bích Châu

12/08/2017

14/10/2017

Nghỉ học sáng 26/8/2017