Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Luật đất đai - Chuyên ngành Luật kinh doanh - Khóa 19 - VB2ĐHCQ

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

17C13110224201

LA01

Luật đất đai

17g45-21g10

B313

05/08/2017

30/09/2017

Nghỉ học 05/8/2017