Đang xử lí...

Thông báo chuyển giảng đường học trong thời gian thi tuyển sinh thạc sĩ tiếng anh - Ngày 26/8/2017

TT

TÊN HỌC PHẦN

MÃ HỌC PHẦN

KHÓA

NGÀNH

NGÀY HỌC

CHUYỂN SANG GĐ/PM

1

Marketing căn bản

17C1MAR50300103

K42

AG

Sáng 26/08/2017

A313

A212

2

Tài chính quốc tế

17C1305021106

K41 CLC

FN

Sáng 26/08/2017

A315

A302 (PM)

3

Kiểm toán hoạt động

17C1307041904

K40 CLC

KI3

Sáng 26/08/2017

A316

A303 (PM)

4

Tổ chức hệ thống thông tin doanh nghiệp

17C1302050606

K40 CLC

AD1

Sáng 26/08/2017

A319

A304 (PM)

5

Hệ thống thông tin kế toán I

17C1307050615

K41 CLC

KI1

Chiều 26/08/2017

A314

A308

6

Đầu tư tài chính

17C1305040406

K40 CLC

KI2

Chiều 26/08/2017

A316

A302 (PM)