Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Tiếng Anh phần 3 - Khóa 42 - ĐHCQ

Mã học phần

Lớp

Học phần

Giờ học

Giảng viên

Bắt đầu

Kết thúc

Ghi chú

17C1ENG51300336

AD2

Tiếng Anh P3

07g10-11g30

E101

Nguyễn Thị Hạnh

12/08/2017

04/11/2017

Nghỉ học sáng 12/8/2017