Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Nhập môn luật học - Chuyên ngành Luật kinh doanh - Khóa 43 - ĐHCQ

Mã lớp học phần

Mã lớp

Môn học

Giờ học

Giảng viên

Bắt đầu

Kết thúc

Ghi chú

17C1LAW51104102

LA2

Nhập môn luật học

12g45-17g05

B316

Phạm Duy Nghĩa

13/09/2017

08/11/2017

Nghỉ học chiều 13/9/2017