Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Tiếng Anh P1 - Lớp 07 - Khóa 43 - ĐHCQ

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

17C1ENG51300107

07

Tiếng Anh P1

07g10-11g30

B315

Lê Thị Diên Anh

15/09/2017

01/12/2017

Nghỉ học sáng 22/9/2017 và 29/9/2017