Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Hệ thống thông tin kế toán II - Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp - Khóa 40 - ĐHCQ

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

17C2307051101

01B

Hệ thống thông tin kế toán II

17g45-21g10

D402

Phạm Trà Lam

28/08/2017

25/09/2017

Nghỉ học tối 13/9/2017