Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Marketing quốc tế - Chuyên ngành Ngoại thương - Khóa 21 - LTĐHCQ

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

17C13030404401

FT01

Marketing quốc tế

17g45-21g10

B213

Hoàng Cửu Long

02/08/2017

18/10/2017

Nghỉ học tối 13/9/2017