Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Business and Enterprise (Doanh nghiệp và Kinh doanh) - Chuyên ngành KDQT - Khóa 43 - ĐHCQ

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

17C1BUS50307703

IB03CLC_TA

Business and Enterprise (Doanh nghiệp và Kinh doanh)

12g45-17g05

E602

Trần Hồng Hải

15/09/2017

10/11/2017

Nghỉ học chiều 15/9/2017