Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Kế toán tài chính III và IV - Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp - Khóa 18B - VB2ĐHCQ

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

17C2307021601

KN01B

Kế toán tài chính III và IV

17g45-21g10

B616

Lý Kim Huê

04/08/2017

10/11/2017

Nghỉ học tối 15/9/2017