Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Thương mại điện tử - Chuyên ngành Ngoại thương - Khóa 18B - VB2ĐHCQ

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

17C13030208201

FT01

Thương mại điện tử

17g45-21g10

B415

Trương Việt Phương

04/08/2017

20/10/2017

Nghỉ học tối 15/9/2017